Курсът Матура по география включва 80 учебни часа и е насочен както към учениците, които са избрали географията като втори матуритететен ДЗИ, така и към тези, които ще държат кандидатстудентски изпит с география в УНСС и СУ.

По време на подготвителния курс за матура по география учениците придобиват умения да:

  • решават тестове със задачи със свободен отговор и такива със структурирани отговори;
  • решават практически задачи с идентифициране на ключови обекти и ориентири (градусна мрежа, граници, морета, рекир релеф) в карти;
  • представят, анализират и интерпретират различни видове карти, схеми, статистически данни и др. източници на информация;
  • разбират и дефинират географски понятия и оценява географски проблеми;
  • развиват теми за природен компонент, природна област, географски анализ на стопански отрасъл, икономически регион със строго определена последователност;
  • демонстрират задълбочени знания по дадена географска тема с анализ и обобщения на асновата на аргументирани твърдения с правилен подбор на географските факти и вярно цитиране на данни.

Матурата по география изисква задълбочена и систематизирана подготовка. Подготовката за матура по география е базирана на учебното съдържание за ДЗИ по география на света и география на България.

Курсът Матура по география е подходящ както за матура, така и за кандидатстване с география.