Преди да започне държавния зрелостен изпит всеки трябва да знае:

1.Допускат се кандидати в изпитната зала с документ за самоличност (лична карта, паспорт,свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

2. Кандидата се настанява на определеното му работно място 15 (петнадесет) минути преди началото на изпита;

3. Ползва се химикалка, която пише с черен цвят, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, а ако е зрелостник с нарушено зрение – и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства;

4. Кандидатът получава от квестор голям бял плик, малък бял плик и листове за чернова;

5. Кандидатът изслушва настоящия инструктаж и се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си;

6 Кандидатът е длъжен да изключи всички мобилни устройства и ги предава на квестор, за да ги постави на видно място.

След изтегляне на изпитния вариант:

1. Кандидатът получава от квестор лист за свободните отговори, лист за отговори с прикрепена към него идентификационна бланка;

2. Под строгия контрол на квестор попълва с печатни букви трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, отделя по линията на перфорацията идентификационната си бланка, и я поставя в малкия плик, без да запечатва;

3. Кандидатът получава от квестор изпитния вариант, който е изтеглен.

Какво става по време на държавния зрелостен изпит:

1. Кандидатът се запознава се с указанията за работа с изпитния вариант, листа за отговори и свитъка за свободни отговори. ВНИМАНИЕ: Указанията са в началото на изпитния вариант;

2. Още в началото на ДЗИ по немски или английски език изслушва два пъти компонента „Слушане с разбиране”;

3. Всеки пише с черен химикал;

4. Кандидатът не преписва върху изпитната си работа текста, записан на дъската от квесторите;

5. Кандидатът не поставя знаци, които ще нарушат анонимността на изпита;

6. Кандидатът не може да напуска изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит;

7. Кандидатът няма право да използва коректори, калкулатори, справочници, мобилни устройства;

8. Не се разрешава на Кандидата да шуми и извършва действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

9. Кандидатът няма право да подсказва и преписва;

10. Ако Кандидатът напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

След приключване на работата:

Кандидатът трябва да залепи малкия плик под наблюдение на квестора, след което е необходимо да го постави заедно със свитъка за свободни отговори и с листа за отговори в големия плик, следва залепване на големия плик едва тогава го предава заедно с изпитния вариант и с листовете за чернова на квестора. Кандидатът се подписва в протокола и напуска залата и сградата, в която е бил проведен изпита.